Products ผลิตภัณฑ์ Recipes สูตร Events กิจกรรม Stores ช่องทางจำหน่าย Contact ติดต่อเรา
  •  

Careers ร่วมงานกับเรา
Bingsu บิงซู
ลองบีชผงบิงซู น้ำร้อน (> 90 ํC) น้ำเปล่า ลองบีชเพียวเร่ผลไม้ 1. ผสมลองบีชผงบิงซูกับน้ำร้อน คนให้เข้ากัน เติมน้ำเปล่า และคนให้เข้ากัน 2. เทลงในเครื่องทำบิงซู พ่นออกเป็นบิงซูเนื้อละเอียด (กรณี ใช้เครื่องทำน้ำแข็งใส เทลงในแม่พิมพ์และแช่แข็ง ประมาณ -15 ํc 4 ชม.หรือจนกว่าจะแข็ง แล้วนำไปใส่เครื่องทำน้ำแข็งใส บดจน ได้บิงซูเนื้อละเอียด) 3. ใส่ลองบีชเพียวเร่ผลไม้บนหน้าบิงซู 200 600 600 60 - 75 กรัม มล. มล. มล.
LongBeach Bingsu Powder hot water (> 90 ํc) still water LongBeach Fruit Puree 1. Mix bingsu powder with hot water and stir well. Add still water and stir well. 2. Pour it into a bingsu machine. (In case of shaved ice machine, pour it into a mould and freeze at -15 ํc for 4 hours or until it becomes ice blocks. Grind it with a shaved ice machine. 3. Top with LongBeach Fruit Puree. 200 600 600 60 - 75 g ml ml ml