Lychee Mojito

ลิ้นจี่โมจิโต้

ลองบีชไซรัปลิ้นจี่

ไวท์รัม

น้ำตาลทรายแดง

น้ำมะนาว

โซดาเย็น

ใบมิ้นท์

มะนาวชิ้น
น้ำแข็งป่น

บดใบมิ้นท์และมะนาวชิ้นเล็กน้อย ใส่น้ำตาลทรายแดง ลองบีชลิ้นจี่ และน้ำมะนาว ลงในน้ำแข็งป่น เติมไวท์รัม แล้วคนให้เข้ากัน ใส่โซดา ตกแต่งด้วยใบมิ้นท์

มล.

มล.

ช้อนโต๊ะ

มล.

มล.

ใบ

ชิ้น

ออนซ์

30

30

0.5

15

60

8-10

3-4

16

LongBeach Lychee Syrup

white rum

cane sugar

lime juice

cool club soda

mint leaves

lime wedges

crushed ice

Put lime wedges, cane sugar, and mint leaves into a glass and muddle. Add half glass of ice, white rum, and lime juice and stir. Top up with the rest of ice and club soda.  Decorate with mint leaves.

ml

ml

tbs

ml

ml

pieces

pieces

oz

30

30

0.5

15

60

8-10

3-4

16

รสชาติที่แนะนำ : สตรอว์เบอร์รี่, ลิ้นจี่, มะม่วง, แอปเปิ้ล Recommended Flavors : 
Strawberry, Lychee, Mango, Apple