Cherry Mimosa

เชอร์รี่มิโมซ่า

ลองบีชไซรัปเชอร์รี่

วอดก้า

โซดาเย็น

ผสมส่วนผสมให้เข้ากัน ตกแต่งด้วยผลเชอร์รี่

มล.

มล.

มล.

 

30

30

120

 

LongBeach Cherry Syrup

vodka

cool club soda

 

mix all ingredients and decorate with cherry fruit.

ml

ml

ml

30

30

120