ทับทิมผสมเบอร์รี่

อิตาเลี่ยนโซดา

ลองบีชไซรัปทับทิมผสมเบอร์รี่

โซดาเย็น

น้ำแข็ง

เทลองบีชทับทิมผสมเบอร์รี่ลงในแก้ว ใส่น้ำแข็งจนเต็ม แล้วเทโซดาตามลงไป

30

150

16

มล.

มล.

ออนซ์

Grenadine with Berry

สปาร์คลิงทับทิมผสมเบอร์รี่ที

ลองบีชทับทิมผสมเบอร์รี่

ชา (ไม่มีนำ้ตาล)

โซดาเย็น หรือ น้ำเปล่า

น้ำแข็ง

ผสมลองบีชทับทิมผสมเบอร์รี่และชาไม่มี

น้ำตาลเข้าด้วยกัน ใส่น้ำแข็งแล้วเทโซดาลงไป

15

60

60

16

มล.

มล.

มล.

ออนซ์

Italian Soda

LongBeach Blue Grenadine Syrup

cool club soda

ice

Pour LongBeach Blue Grenadine syrup into a glass with ice and pour soda on top.

30

150

16

ml

ml

oz

Sparkling Blue Grenadine Tea

LongBeach Blue Grenadine Syrup

tea (no sugar)

cool club soda or still water

ice

Mix LongBeach Blue Grenadine syrup and tea (no sugar) and stir well. Pour ice into a glass and pour soda on top.

15

60

60

16

ml

ml

ml

oz

LongBeach Recipes Express